Małżeństwo

Zwróćmy uwagę na różnicę, jaka istnieje między małżeństwem, a sakramentem małżeństwa. Jedno i drugie jest z ustanowienia Bożego. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, który posiada charakter doczesny. Ziemskie są cele małżeństwa. Pierwszym z nich jest wzajemna pomoc zarówno w organizowaniu codziennego życia, jak i w harmonijnym rozwoju ducha i ciała. Drugim, przekaz życia. Trzecim, wychowanie dzieci. Małżeństwo tworzy dom potrzebny do wychowania dzieci.
W planach Boga od samego początku małżeństwo jest monogamiczne i nierozerwalne. Monogamiczne, to znaczy jeden mężczyzna posiada jedną żonę. Jest to wyraźnie objawione w Piśmie Świętym. Obok Adama nie ma drugiej kobiety i obok Ewy nie ma drugiego mężczyzny. Grzech jednak i słabość ludzka naruszyła to Boże prawo, zarówno w dziedzinie monogamii, jak i nierozerwalności. Czytając Stary Testament napotykamy teksty, w których jest mowa o tym, że jeden mężczyzna ma kilka, a nawet kilkaset żon. Było to podyktowane najczęściej pragnieniem posiadania wielkiej ilości potomstwa. Również w Starym Testamencie Mojżesz wprowadza tak zwany "list rozwodowy". Czyli prawne złagodzenie Bożego prawa.
Chrystus, przychodząc na ziemię, chce rekonstruować Boże prawo i ukazać człowiekowi najprostszą drogę do szczęścia. Licząc się ze słabością człowieka, chce przywrócić nierozerwalność małżeńskiego związku. Ponieważ jednak człowiek jest słaby, trzeba go umocnić łaską, i dlatego Chrystus czyni małżeństwo ludzi wierzących sakramentem, czyli miejscem szczególnej obecności Boga i źródłem łask. Do czasów Chrystusa nie było sakramentalnego małżeństwa, było tylko małżeństwo. Poza Kościołem nadal jest tylko małżeństwo. Dlatego te złagodzenia w prawie małżeńskim, o których wspomina Stary Testament, można obserwować na przykład w islamie, który dopuszcza, by jeden mężczyzna mógł mieć wiele żon. Chrystus jednak przypomina: Od początku tak nie było, przypomina to podstawowe Boże prawo, ale i udziela łaski do jego zachowania.

Różnica między małżeństwem, a sakramentem

Małżeństwo i sakrament małżeństwa


Nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego


Przypominam, że zasadnicza różnica między małżeństwem a sakramentem małżeństwa polega na tym, że sakrament małżeństwa daje małżonkom prawo do Komunii świętej, czyli do wędrowania przez życie z Chrystusem. Jeśli zatem chrześcijanin rezygnuje z sakramentu małżeństwa i zawiera

- jak to zwykliśmy mówić - tylko małżeństwo cywilne, rezygnuje tym samym z udziału w Eucharystii i zamyka sobie drogę do Komunii świętej.

Ks. Edward Staniek

Śpiew i muzyka manifestuje radość i chwałę Boga. W ich wyborze winno się brać pod uwagę te wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełnym uczestnictwie. W mszach weselnych pierwszeństwo mają śpiewy wspólnotowe. Oprawę muzyczną uzgadnia się z organistą p. Krzysztof Leśniewicz

   tel.: 0 602 329 722).

Fotografie i filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku. Nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę upoważnioną na podstawie specjalnych kwalifikacji, czyli tzw. licencji wydawanej przez Kurię Metropolitalną. Fotografowie i kamerzyści proszeni są o dyskretne zachowanie się w kościele i nie zajmowanie miejsca w prezbiterium. Wykluczone jest filmowanie z dodatkowym oświetleniem. Kwadrans przez rozpoczęciem nabożeństwa weselnego winni przedstawić się celebransowi w zakrystii celem uzyskania zgody na fotografowanie bądź filmowanie.
fotograf współpracujący z parafią: p. Monika Bryłkowska,   
tel.: 0 888 580 000)

Dekoracja kościoła winna w sposób estetyczny i dyskretny wyrażać świąteczność wydarzenia, jakim jest ślub. Osobą odpowiedzialną za dekorację w kościele p.w. św. Jana Marii Vianney  jest p. Marta Szafarek

  tel.: 0502505833

Narzeczeni zgłaszają swój zamiar zawarcia sakramentalnego związku przynajmniej 3 miesiące
przed ślubem, telefonicznie bądź osobiście w godzinach urzędowania biura w celu zarezerwowania
terminu ślubu i umówienia się na:
• przeprowadzenie protokołu przedślubnego

   (dotyczy narzeczonych z parafii);
• informacji o wymaganych dokumentach    (dotyczy narzeczonych z poza parafii).


Wymagane dokumenty


• metryka chrztu do ślubu kościelnego (ważność   6 miesięcy przed datą ślubu);
• dowód tożsamości;
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie    przedmałżeńskiej;
• zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego o    uczestnictwie w rozmowach na temat życia    małżeńskiego.    
www.archpoznan.pl


• zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności    wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w    3 egzemplarzach w przypadku ślubu    konkordatowego;
• w przypadku zawartego już kontraktu    cywilnego    – akt kontraktu z USC, a w    przypadku    wdowców – metryka śmierci    współmałżonka.

Gdy narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo w innym kościele niż w swoim parafialnym i wobec obcego proboszcza, który nie ma kompetencji z tytułu zamieszkania stron, badanie przedślubne przeprowadza własny proboszcz (jeden z kompetentnych, do którego zgłaszają się narzeczeni). Udziela on zezwolenia, czyli licencji umożliwiającej jakiemukolwiek proboszczowi asystować przy zawieraniu małżeństwa